Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Opublikowano: 2015-11-05

W dniu 29.09.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 29.05.2015 r. nr POIS.02.01.00-00-013/14-00 projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń, Gm. Kórnik”.

W imieniu WFOŚGiW aneks podpisała Pani Prezes Hanna Grunt, w imieniu Sater Kórnik Prezes Maksymilian Sułkowski.

W aneksie określono całkowity koszt realizacji projektu, który wynosi 9.255.195,07 PLN brutto, tj. 7.568.758,94 PLN netto.  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 7.559.783,94 PLN.