dotacje-eu

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń, gm. Kórnik”

CEL PROJEKTU

Celami nadrzędnymi projektu, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowego projektu są:

 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku
 • wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
 • likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami
 • poprawa zarządzania środowiskiem,

a także bezpośrednimi celami długofalowymi, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji są:

 • przywrócenie do stanu naturalnego obszaru zdegradowanego w wyniku ludzkiej działalności,
 • osiągnięcie wzrostu poziomu lesistości,
 • usunięcie zagrożeń dla elementów środowiska naturalnego,takich jak wody powierzchniowe i gruntowe,gleba ,powietrze i krajobraz,
 • zmniejszenie przez samorządy kosztów związanych z ochroną środowiska,
 • poprawienie standardów życia mieszkańców,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów ,na które oddziałuje zapełniony sektor składowiska odpadów,
 • poprawa estetyki objętego rekultywacją obszaru.

PRZEDMIOT PROJEKTU

 • zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o zamknięciu, przedmiot projektu  rekultywacji składowiska będzie obejmował wierzchowinę składowiska i skarpy.
 • w ramach prac zostanie wykonana rekultywacja techniczna i biologiczna
 • warstwa rekultywacyjna będzie zróżnicowana na trzy rodzaje:
  I . Czasza składowiska odpadów
  II. Skarpy do wysokości ok. 5m od podnóża składowiska
  III. Skarpy powyżej wysokości ok. 5m od podnóża składowiska do czaszy wierzchowiny
 • zgodnie z przedmiotem projektu zostaną wykonane prace pozwalające oddzielić spływające ze skarp wody opadowe od wysączających się w strefie podnóża skarpy odcieków
 • Po wykonaniu zgodnie z projektem rekultywacji technicznej składowiska przeprowadzone zostaną prace dotyczące rekultywacji biologicznej. Przewiduje się łąkowy kierunek rekultywacji biologicznej z możliwością nasadzeń w następnych latach drzew i krzewów które będą miały na zadanie umocnienie nawiezionego podłoża a przyszłościowo stworzenie warunków siedliskowych dla bardziej wymaganych gatunków.
 • inwestycja w ramach projektu obejmuje również niezbędną infrastrukturę towarzyszącą w skład której wchodzą:                       I.  rów odwadniający – opaskowy u pondóża kwater
  II. rów odwadniający na czaszy
  III. zbiornik na wody opadowe
  IV. zbiornik na odcieki,wysiąki
  V.  droga na czaszy składowiska
  VI. droga do zbiornika wschodniego na odcieki
  VII. droga przeciw-pożarowa do placu przeciw -pożarowego i zbiornika na wody opadowe
  VII. ogrodzenie zbiorników
  VIII. pas zieleni izolacyjnej
  IX. plac przeciw pożarowy
  X. kanalizację technologiczną odcieków
  XI. rów zrzutowy wód opadowych
  XII. studnię przy zbiorniku odcieków
  XIII. ssawa przy zbiorniku wód deszczowych
  XIV. modernizację istniejącego zbiornika na odcieki i wody opadowe usytuowanego na wschód od kwater składowiska odpadów w kształcie „trójkąta”wraz z wybudowaniem  nowej studni czerpalnej.
Całkowity koszt projektu: maksymalna kwota 21 383 438,70 zł brutto
Kwota wkładu własnego: maksymalna kwota
wydatki kwalifikowane (stanowiące 15%)
wydatki niekwalifikowane (stanowiące 100%)
6 537 602,20 zł w tym:
2 619 853,50 zł
3 917 748,70 zł

Kwota dotacji:

maksymalna kwota 14 845 836,50 zł stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.

Ostateczna kwota:

Wartość projektu: 9 242 769,66 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 412 646, 52 zł

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,oś piorytetowa II-Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,działanie 2.1-Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Organ realizujący projekt: Sater Kórnik Sp z o.o.

Okres realizacji projektu: od  30 czerwca 2014 r do  31 grudnia 2015r

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko http://www.pois.gov.pl

  Zobacz aktualności związane z projektem