Ogólnie o rekultywacji

Nadrzędnym celem rekultywacji jest przywrócenie obszaru zdegradowanego do stanu naturalnego i usunięcie zagrożeń dla środowiska naturalnego, w długiej perspektywie natomiast, doprowadzenie do biodegradacji i samooczyszczenia się środowiska z negatywnych skutków działalności człowieka. Do zabiegów kontrolnych zalicza się m.in. prowadzenie monitoringu efektów rekultywacji, opartego o analizy laboratoryjne wód gruntowych ,obserwacje szaty roślinnej oraz stanu bezpieczeństwa geotechnicznego.

Rekultywacja na przykładzie składowiska odpadów w Chełmicy (video)

Źródło: YouTube

Rekultywacja techniczna składowiska w Czmoniu

Inwestycja obejmuje rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą:

 • rów odwadniający -opaskowy u podnóża kwater,
 • rów odwadniający na czaszy,
 • zbiornik na wody opadowe,
 • zbiornik na odcieki, wysiąki,
 • droga na czaszy składowiska,
 • droga do zbiornika wschodniego na odcieki,
 • droga przeciwpożarowa do placu przeciwpożarowego i zbiornika na wody opadowe,
 • ogrodzenie,
 • pas zieleni izolacyjnej,
 • plac przeciwpożarowy,
 • kanalizacja technologiczna odcieków,
 • rów zrzutowy wód opadowych,
 • studnia przy zbiorniku odcieków,
 • ssawa przy zbiorniku wód deszczowych,
 • modernizacja istniejącego zbiornika na odcieki i wody opadowe, usytuowanego na wschód od kwater składowiska, wraz z wybudowaniem nowej studni czerpalnej.

Rekultywacja biologiczna składowiska w Czmoniu

Po wykonaniu rekultywacji technicznej składowiska, przeprowadzone zostaną prace związane z rekultywacją biologiczną. Przewiduje się łąkowy kierunek rekultywacji biologicznej, z możliwością nasadzeń, w dalszych latach, drzew i krzewów, które będą miały na zadanie umocnienie nawiezionego podłoża. Przyszłościowo, teren składowiska ma stwarzać warunki odpowiednie dla roślinności o większych wymaganiach siedliskowych.

Uciążliwość prac rekultywacyjnych

Prace rekultywacyjne zaprojektowano w taki sposób, aby ich przeprowadzenie nie miało negatywnego wpływu na środowisko. Jedynymi uciążliwościami będą roboty związane z wykopami ziemnymi, prowadzonymi w czasie budowy, jednak zmiany nimi wywołane będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.

 

Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na usytuowane w najbliższej okolicy przedsięwzięcia Natura 2000 oraz formy ochrony przyrody wymienione w ustawie
o ochronie przyrody (tekst ujednolicony DZ.U. z 2009r. Nr 151, poz 1220 ze zmianami).

 

Procesy rewitalizacji nie wywrą negatywnych skutków na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych terenów sąsiednich.

Monitoring składowiska w Czmoniu

Dokumentacja zakłada prowadzenie monitoringu składowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku, w sprawie zakresu czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U.Nr 220,poz 1858 ze zm.), w fazie eksploatacyjnej oraz poeksploatacyjnej, to znaczy przez okres 30 lat od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

 

Monitoring polega na:

 • badaniu wielkości opadu atmosferycznego na terenie składowiska, lub poza nim jeżeli wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla danej lokalizacji,
 • pomiarze poziomu wód podziemnych,
 • kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery geodezyjne,
 • badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych,odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym,
 • sprawdzaniu sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego.

Finansowanie inwestycji

Głównym źródłem finansowania przedmiotowej inwestycji będzie subsydium Unii Europejskiej, o które ubiega się spółka Sater Kórnik.

Uzyskanie dofinansowania na realizację rekultywacji składowiska odpadów przyczyni się do przyśpieszenia realizacji projektu i będzie czynnikiem decydującym w jego przebiegu. Koszt realizacji przedsięwzięcia rekultywacji jest zbyt wysoki, aby mógł zostać pokryty wyłącznie z nadwyżki budżetowej Gminy Kórnik.

 

Alternatywą może być ubieganie się o inne zwrotne formy finansowania inwestycji, jednak może się to wiązać z utraceniem płynności budżetu w kolejnych latach.

 

Uzyskanie dofinansowania jest więc niezbędne dla zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia tym samym pożądanych pozytywnych efektów społecznych. Z uwagi na fakt, iż niniejszy projekt jest projektem nie generującym dochodu, beneficjent może ubiegać się o maksymalną wysokość dofinansowania, która w przypadku niniejszego przedsięwzięcia wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych.