Podstawa powołania spółki

Diagnoza istniejących problemów oraz decyzja Marszała Województwa wielkopolskiego z dnia 14 marca 2014 roku (nr DSR-II.2.7241.1.28.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie z urzędu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik), zobowiązała firmę Sater Kórnik do przeprowadzenia rekultywacji składowiska komunalnego w Czmoniu i zakończenia okresu eksploatacyjnego do 30 września 2020 roku. Nagląca potrzeba przeprowadzenia rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska w Czmoniu zmotywowała firmę do działań w kierunku pozyskania dotacji unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Fundusz Spójności, oś priorytetowa „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi”). Na potrzeby projektu przygotowano studium wykonalności, uwzględniające analizę kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową). Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi JASPERS, w zakresie inwestycji środowiskowych.

Uchwała o działalności spółki

Zgodnie z uchwałą z dnia 10 kwietnia 2013 roku, z dniem 15 kwietnia 2013 roku postanawia się o istnieniu i kontynuowaniu działalności spółki Sater Kórnik Sp. z.o.o. Gmina Kórnik stała się 100% właścicielem spółki Sater Kórnik sp. z.o.o., a przez to składowiska odpadów w Czmoniu w 2013 r. (akt notarialny Repertorium A nr 9667/2013 – zakup gruntu przez spółkę Sater Kórnik i Repertorium A nr 9675/2013 – wznowienie działalności Sater Kórnik). Powołany został nowy skład Rady Nadzorczej i Zarząd.

Skład Rady Nadzorczej

 1. Przewodniczący – Sławomir Hinc
 2. Kazimierz Kamiński
 3. Zbigniew Kapturek

Skład Zarządu

 1. Prezes Zarządu – Maksymilian Sułkowski

Cele powołania i działalności spółki

Cele powołania i działalność firmy odpowiadają na problemy zaistniałe na terenie gminy Kórnik, związane z istnieniem zapełnionego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń. Spółka podejmie niezbędne działania w celu redukcji negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne oraz poprawy jakości życia mieszkańców pobliskich terenów.

Bezpośrednimi celami długofalowymi działalności spółki są:

Projekt rekultywacji składowiska w Czmoniu wychodzi naprzeciw wytycznym i prawom Unii Europejskiej oraz Krajowym, między innymi:

 • przywrócenie obszaru składowiska do stanu naturalnego,
 • wzrost poziomu lesistości,
 • usunięcie zagrożeń dla elementów środowiska naturalnego, takich jak wody powierzchniowe i gruntowe, gleba, powietrze i krajobraz,
 • redukcja kosztów związanych z ochroną środowiska, ponoszonych przez samorząd,
 • zmniejszenie uciążliwości składowiska dla mieszkańców najbliższej okolicy,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów, na które oddziałuje składowisko,
 • poprawa estetyki obszaru objętego rekultywacją

Spełniane wytyczne i normy

Projekt rekultywacji składowiska w Czmoniu wychodzi naprzeciw wytycznym i prawom Unii Europejskiej oraz Krajowym, między innymi:

 • Strategicznym Wytycznym Wspólnoty (SWW) – Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia (Wytyczna 1.1.2 -Wzmocnienie synergii między ochroną środowiska a wzrostem).
 • Krajowemu Planowi Gospodarki Odpadami 2014 – w KPGO na rok 2014 sformułowano m.in. następujący cel średniookresowy do zrealizowania do 2016 roku, wynikający z „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016”: „zamknięcie wszystkich składowisk niespełniających standardów UE i ich rekultywacja”.
 • Planowi Gospodarki Odpadami dla Województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dn. 27.08.2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017). W przytoczonym dokumencie jeden z głównych celów określono jako „zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawnych”.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – przedmiotowy projekt pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik” w pełni wpisuje się w zapisy oraz szczegółowe opisy priorytetów POIiŚ.

Historia działalności spółki

 • 1992 r. – pierwsze prace przygotowawcze (przekazanie działek, zmiana użytkowania gruntu),
 • 1993 r. – w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstaje spółka, w której Gmina Kórnik obejmuje 20% udziałów – stając się tym samym mniejszościowym udziałowcem,
 • 1994 r. – budowa I kwatery składowiska oraz infrastruktury pomocniczej i drogowej,
 • 1995 r. – rozpoczęcie eksploatacji składowiska, które przeznaczone było do gromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kórnik oraz z sąsiadujących miejscowości,
 • 1996 r. – budowa II kwatery składowiska oraz rozpoczęcie prac rekultywacyjnych kwatery I,
 • 1997 – 1999 r. – rozbudowa komunalnego składowiska odpadów o III i IV kwaterę,
 • 2002 r. – na kwaterach I i III wykonana jest rekultywacja bieżąca.
 • 2005 r. – decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2005 roku (nr WIOS-WI-4500/7/1375W/05), eksploatacja składowiska odpadów w miejscowości Czmoń została wstrzymana. W uzasadnieniu podano niedostosowanie się do wymogów istniejącego prawa i instrukcji prowadzenia składowiska z dnia 20.12.2002 r.

Firma Sater Kórnik zastosowała się do postanowień decyzji i wstrzymała eksploatację składowiska w lipcu 2005 roku.

W 2005 roku wpływa również wniosek firmy Sater dotyczący zgody na zamknięcie kwatery nr IV, w którym zaproponowano sposób rekultywacji składowiska z możliwością dobudowania V komory. Wojewoda Wielkopolski wydaje negatywną decyzję, uzasadniając ja tym, iż wniosek ten jest tak naprawdę wnioskiem o wydanie zgody na dalszą eksploatację składowiska, mimo znacznego przekroczenia jego parametrów technicznych. Wydanie zgody na dalsze działanie byłoby niezgodne z obowiązującym prawem.

 • 2009 r. – Firma ENER-G Polska sp. z o.o. wykonała instalację odgazowania składowiska. Pozyskiwany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Zainstalowana moc 500 kW pozwala na roczną produkcję 800 MWh prądu.
 • 2011 r. – Marszałek Województwa wielkopolskiego (decyzją znak. DSR.VI.7662-58/10) orzekł o zamknięciu składowiska odpadów w Czmoniu. W decyzji określono techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów i nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego oraz interes społeczny.
 • 2012 r. – Rada Miejska w Kórniku przyjęła na drodze uchwały (nr XIX/228/2012) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla działek (nr. ewidencyjny 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7) z obrębu geodezyjnego Czmoń. Plan przewiduje rekultywację składowiska odpadów Czmoniu.
 • 2013 r. – Marszałek Województwa wielkopolskiego umarza postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska w miejscowości Czmoń (znak. DSR.VI.7662-60/10).

Po porozumieniu stron i przekazaniu Gminie, za symboliczną złotówkę, udziałów firmy prywatnej – 10 kwietnia 2013 roku Gmina Kórnik stała się całkowitym właścicielem, a przez to jedynym udziałowcem spółki Sater Kórnik Sp zo.o.

 • 2014 r. – Marszałek Województwa wielkopolskiego orzekł o zamknięciu z urzędu składowiska odpadów w miejscowości Czmoń (decyzja znak DSR-II-2.7241.1.28.2013), a jednocześnie uchyla starą i zatwierdza nową instrukcję dotyczącą rzeczowego składowiska odpadów (decyzja znak DSR-II-2.7241.33.2013).

Burmistrz Gminy Kórnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Czmoń, na działkach
o numerach ewidencyjnych 392/1, 392/4, 392/5, 392/6 obręb Czmoń, gmina Kórnik (decyzja znak WB-OSR.6220.21.2014).

Na drodze przetargu wyłonione została firma, która przygotowała niezbędną dokumentację projektową na rekultywację techniczną i biologiczną składowiska. Poprzez zapytanie ofertowe wybrana została również firma, która sporządziła wniosek i studium wykonalności na dofinansowanie projektu rekultywacji, dla przedsięwzięcia z programu Unijnego POIiŚ 2007-2013.

Zgodnie z decyzją Marszałka Wielkopolskiego, przeprowadzone zostały niezbędne badania do oceny zagrożeń i przeprowadzenia rekultywacji składowiska, a mianowicie: badanie geotechniczne skarp, badanie zanieczyszczenia gleb pod wylewiskami, ocenę stanu zbiorników.

 • 2015 r. zmiana w składzie Rady Nadzorczej Sater Kórnik – 09.06.2015 r. Pana Kazimierza Kamińskiego zastąpił Pan Jarosław Nowak
 • 2015 r. – decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na przeprowadzenie rekultywacji w ramach projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik” oraz podpisanie umowy w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu 29.05.2015 r.
 • 2015 r. – przeprowadzenie rekultywacji składowiska w ramach projektu „Zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń gm. Kórnik”
 • 2016 r. – zamknięcie rozliczenia projektu z WFOŚiGW
 • 2019 r. – 27.06.2019 r. Pan Lech Gasiński zostaje powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego Pana Sławomira Hinca
 • 2017-2022 r. – bieżąca działalność spółki skierowana na utrzymanie efektu ekologicznego po przeprowadzonej rekultywacji
 • 2021 r. – zmiana w składzie Rady Nadzorczej – 30.06.2021 r. Pana Zbigniewa Kapturka zastąpiła Pani Anna Kozłowska